Fraudebeleid

Luyten Assuradeuren is het volmachtbedrijf van Luyten Adviesgroep.

Algemeen

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude en onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmachtportefeuille.

Er zijn geen onbetwiste cijfers beschikbaar over de totale schade die ontstaat door verzekeringsfraude. Het grote aantal soorten verzekeringen en de vele vormen van fraude bemoeilijken het bepalen van de totale omvang van verzekeringsfraude. Onderzoek in opdracht van het Verbond wijst er op dat er in Nederland jaarlijks naar schatting voor bijna één miljard euro met schadeverzekeringen wordt gefraudeerd. Dit op een totaal jaarlijks premiebedrag van 13,7 miljard euro en een totale jaarlijkse schadelast van 8,5 miljard euro (2009). Dit zou betekenen dat meer dan tien procent van de uitgekeerde schadevergoedingen onterecht zou zijn. Uitgedrukt in financiële termen (euro’s) zou verzekeringsfraude één van de meest omvangrijke vormen van criminaliteit zijn.

schadeverzekeringen

Definitie van fraude

Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Beleid

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de directie om te komen tot een goed fraudebeleid en zorg te dragen voor passende maatregelen is het van belang dat iedereen binnen ons bedrijf bekend is met de relevante aspecten van fraude en dat het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers.

Als fraudecontactpersoon is het hoofd volmacht van Luyten Assuradeuren B.V. aangesteld. In geval van een gesignaleerde (mogelijke) fraude wordt het hoofd volmacht van Luyten Assuradeuren B.V. geïnformeerd door de signalerende medewerker.

Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude indicatoren. Medewerkers worden geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt iedere nieuwe verzekering gecontroleerd in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH).

Het Spoorboekje Fraudebeheersing voor de gevolmachtigd agent is opgenomen in ons Kennisportal en bekend bij onze medewerkers.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren.

Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd wordt gehandeld zoals vermeld in de Procedure Incidenten. Deze procedure kunt u bij ons opvragen. Van fraude wordt altijd aangifte gedaan bij Justitie.